مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی

این مجموعه بیست جلدی را که بیش از ششصد اثر بار ارزش تاریخی معماری می پردازد می توان منحصر به فردترین اثر در نوع خود دانست.

در این مجموعه انواع مختلف بناهای تاریخی همچون مساجد- مدارس – خانه ها – باغها- کاروان سراها- و ... با استفاده از نقشه های کامل معماری عکس های گویا و متون معتبر به زبان فارسی و انگلیسی معرفی میگردند.

گنجنامه که نتیجه نزدیک به چهل سال فعالیت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است کامل ترین سندی است که تاکنون در زمینه معماری اسلامی  ایران منتشر شده است .

 

مجموعه جلدهای گنجنامه :

nجلد ششم : مساجد

nجلد هفتم : مساجد جامع (دفتر نخست )

nجلد هشتم : مساجد جامع (دقتر دوم )

nجلد نهم : بناهای بازار (دفتر نخست )

nجلددهم : بناهای بازرا (دفتر دوم )

nجلد سازدهم : مقابر و امامزاده ها ( دفتر نخست )

nجلد دوازدهم : مقابر و امامزاده ها ( دفتر دوم )

nجلد سیزدهم : مقابر و امامزاده ها ( دفتر سوم )

nجلد چهاردهم : خانه های یزد

nجلد پانزدهم  :  خانه ها (دفتر نخست)

nجلد شانزدهم : خانه ها ( دفتر دوم )

nجلد هفدهم : کاروانسرا ها

nجلد هجدهم : حمام ها

nجلد نوزدهم : کاخ ها و باغ ها